Mission to Mars – https://www.youtube.com/watch?v=AXhdlmcRPrs

Afternoons – https://www.youtube.com/watch?v=iGOS73vOeYE

Audrey – https://www.youtube.com/watch?v=t4UvifXxETo

Call My Name – https://www.youtube.com/watch?v=z2q4z9LfiCU

I’m Not the Walrus – https://www.youtube.com/watch?v=1u5lr99E-NQ

Bones – https://www.youtube.com/watch?v=4dnssTmc1uo

My Drug – https://www.youtube.com/watch?v=gZohlZkulH4

Fading Fast – https://www.youtube.com/watch?v=VDKh-Xtm_yU

The Cleopatra Clause – https://www.youtube.com/watch?v=pbi_bXmC9ro

Extraordinary Man – https://www.youtube.com/watch?v=jQ6PyFSKhOY

King of Summerland – https://www.youtube.com/watch?v=2B5dV09lVZ8

Have You Heard About Me Lately? – https://www.youtube.com/watch?v=dnlX_qnfNho

Northern Lights – https://www.youtube.com/watch?v=0jdCv3MEXHM

Mystery Isle – https://www.youtube.com/watch?v=YEZ417ry0cs